فایل پایان نامه: طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند

متن کامل فایل پایان نامه رشته : مهندسی صنایع عنوان : طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند
دانلود از لینک زیر:

[فایل پایان نامه: طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند](https://77u.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%da%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa/)