اصول هدف گذاری (دکتر محمد بهشتیان)

اصول هدف گذاری برای کسب موفقیت در کار و زندگی شخصی توسط دکتر محمد بهشتیان در برنامه زنده شب آفتابی شبکه 3
http://beheshtiyan.ir/