واکسینه شدن حدود ده هزار نفر از کادر درمان

رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امروز حدود ۱۰هزار نفر از کادر درمان در ۶۳۵ بیمارستان واکسینه شدند.