فیلم آموزش بهداشت فردی نیرو های خدماتی

یکی از بخش های مورد نیاز پرسنل خدماتی -آبدارچیان و نظافتچیان-رعایت بهداشت فردی و عمومی می باشد زیرا عدم رعایت امور بهداشتی از طرف پرسنلی که مدام با چای – نسکافه و یا سایر خوراکی ها در ارتباط است موجب انتقال و انتشار بیماری در محیط کاری میگردد.