رازهای ماندگار کردن اطلاعات در مغز در پنج دقیقه (قسمت دوم) دکتر مرتضی جاوید

رازهای ماندگار کردن اطلاعات در مغز در پنج دقیقه
(قسمت دوم)
دکتر مرتضی جاوید