فیلم آموزش پذیرایی آبدارچیان و نیرو های خدماتی

پذیرایی مهمترین بخش کارکرد نیرو های آبدارچی می باشد تا بتواند در اتاق مدیریت – سالن های کنفرانس ودر زمان همایش ها به بهترین شکل ممکن از مهمانان و مشتریان پذیرایی کند.در صورتی که مجموعه ما بتواند از پس مهمانان بیرونی برآیند و یا اینکه در زمان برگزاری جلسات اداری افراد شرکت کننده با خیال راحت در جلسه حضور یابند و نیروی آبدارچی با دانستن کلیه قوانین و مقررات بصورت استاندارد و بدون سر و صدا از مهمانان پذیرایی نماید. جلسه به نحو احسن برگزار خواهد شد. بطور مثال در نظر بگیرید پیشخدمت تقدم و تاخر پذیرایی را در جلسات رعایت نکند و یا اینکه در جلسات داخلی و یا جلساتی که شرکت کنندگان از خارج مجموعه هستند به یک شکل و صورت عمل نماید. مطمئنا این رفتار موجب درگیری ذهنی برای برخی از شرکت کنندگان می گردد. چنین دوره های آموزشی باعث می شود شما بتوانید با خیال راحت تر عمل نمایید.