آیا زدن دو ماسک روی هم کار درستی است

آیا زدن دو ماسک روی هم کار درستی است