بازگشایی مدارس و پروتکل‌هایی که رعایت نشد!

بازگشایی مدارس و پروتکل‌هایی که پشت دوربین رعایت نشد!