آمریکا ، نمی خواهد ، با ایران بجنگد ، چون ... نمی تواند!.

به دنبال تشدید تنش های هفته های اخیر ،
میان ایران و آمریکا ، و گمانه زنی ها ،
مبنی بر احتمال درگیری نظامی ،
میان دو کشور ، شاهد واکنش های گوناگونی ،
در داخل و خارج کشور بودیم .
این واکنش ها ، در شرایطی صورت گرفت ،
که رهبری نظام ، با اطمینان ،
از عدم وقوع درگیری نظامی ،
میان آمریکا و ایران ، سخن گفته بودند .
در شرایط حاضر ، که شاهد کاهش تنش ها ،
در این رابطه هستیم ، و حتّی ،
اظهارنظرهای متعدّد ترامپ ،
و سران نظامی آمریکا ، امکان درگیری نظامی را
، تقریباً ، منتفی کرده است ،
با تقدیم این ویدئو ، به بررسی این موضوع ،
از زاویهٔ استراتژی نظامی ، می پردازیم .
در این ویدئو ، آقای " حسن عبّاسی " ،
کارشناس مسائل استراتژیک ،
با برشمردن ۸ مٶلّفه ،
برای شروع عملیّات های نظامی آمریکا ،
عدم کارآئی آن ها را ، در رابطه با ایران ،
تشریح می کند ، و به همین لحاظ ،
اثبات می کند ، که حتّی ، اگر آمریکا ،
بخواهد که با ایران ، وارد جنگ شود ،
قادر به چنین کاری نیست .
لطفاً ، این ویدئوی مهم را ،
پیگیری بفرمایید .