سوگیری شناختی چیست؟

«سوگیری‌های شناختی» یا «اشتباهات ادراکی» (به انگلیسی: Cognitive Bias)، انحرافات و اشتباهات ذهن از قضاوت و تصمیم گیری درست در شرایط مختلف هستند.
این سوگیری‌ها اغلب در علوم روان‌شناسی و اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرند و تاثیر بسیار زیادی در حوزه های مرتبط با کسب و کار دارند.

روی لینک زیر کلیک کنید و مقاله سوگیری‌های شناختی را بخوانید:
https://didar.me/what-is-cognitive-bias/