تیزر تدريس دکتر محمدرضا اسداللهی

????????????????
تیزر نمونه تدريس بیماری‌های چشم توسط دکتر محمدرضا اسداللهی متخصص چشم‌پزشکی و دارای بورد تخصصی از سری دی‌وی‌دی‌های ضروریات آزمون دستیاری (رزیدنتی)

براي تهيه كتاب، مجموعه تصويري و ويس با پارسیان دانش تماس بگيريد.
????????
The teaser of the teaching Ophthalmology by Dr. MohamadReza Asadollahi, The DVD Pack of essential of residency Exam, Parsian Danesh Institute.