علف کش PARAQUAT، ریشه کن کننده علف های هرز پهن برگ و نازک برگ

پاراکوات علف کشی غیر انتخابی، تماسی است که توسط اندام های سبز گیاه جذب می شود و به مقدار کم در آوندهای چوبی قابل انتقال است. این علف کش در تماس با خاک به سرعت بی اثر و غیر فعال می شود که یکی از مزیت های فوق العاده آن است. علف کش پاراکوات می تواند علف های هرز نازک برگ و پهن برگ را در باغ های درختان میوه دار و دانه دار و همچنین مرکبات را از بین ببرد. علاوه بر این می توانید از این علف کش برای نابودی علف های هرز یکساله در مزارع نیشکر و سیب زمینی نیز استفاده کنید. برای خرید سم علف کش پاراکوات (گراماکسون)، با آریا سبز تماس بگیرید. 09146740450 و 09149643764 _ www.ariasabz.com