بیماری پرتس چیست

بیماری پرتس چگونه بوجود میاید و علت آن چیست. بیماری پرتس در چه سنینی و در چه افرادی بیشتر دیده میشود. سیر بیماری پرتس یا سیاه شدن سر استخوان ران در کودکان چگونه است.