بستری های کرونا بیمارستان سینا نصف شد

طالب پور، رییس بیمارستان سینا به اشاره تاثیر خوب محدودیت‌های جدید کرونایی در کاهش بیماری گفت: با اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی، تعداد بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان سینا تقریبا به نصف رسیده است.