یک افتضاح حسابی - Another Fine Mess 1930

کمدی کلاسیک - لورل و هاردی - یک افتضاح حسابی - Another Fine Mess 1930 - دو آواره و ولگرد در یک عمارت خالی مخفی می شوند ولی صاحبان آن عمارت وارد آنجا می شوند و قصد دارند آنجا را اجاره دهند… - Gap.im/nama66