درگیری لفظی خطیبی و کالدرون در دیدار پرسپولیس و ماشین سازی

درگیری لفظی خطیبی و کالدرون در دیدار پرسپولیس و ماشین سازی