کارتون سانی بانی / سریعتر

آماده ، ثابت ، برو! سانی بانی در ورزشگاه دو و میدانی ظاهر می شود تا مسابقه سخت خود را با مشکل مواجه کند.