استاد غفاری ، عرفان و تهذیب نفس در جوانی

جوانی بهترین فرصت برای رسیدن به مقامات بالا و تهذیب نفس است و هر روز که به تاخیر بیافتد کار سخت تر میشود
پس همین الان شروع کن