مرثیه خوانی دکتر نمکی با سروده‌ای از خودش

مرثیه خوانی امروز دکتر نمکی با سروده‌ای از خودش در ابتدای جلسه امروز ستاد کرونا