پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب یک واحد پیش ساخته است که برای تصفیه فاضلاب تولید شده در واحدهای مسکونی، صنعتی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این پکیج ها با استفاده از تکنولوژی های مدرن در کارخانه ساخته می شود و به منظور تصفیه فاضلاب های بیمارستان ها، کارخانجات، مجتمع های مسکونی و ادارات و... مورد استفاده قرار می گیرد. آب تصفیه شده توسط این پکیج ها برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
پکیج‌ فاضلاب صنعتی، واحدی پیش‌ ساخته است که جهت تصفیه فاضلاب تولیدی اجتماعات کوچک یا واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پکیج‌های تصفیه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی‌‎های مدرن، به منظور تصفیه فاضلاب‌های شهرک‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و ... استفاده مجدد از آن به ویژه برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز بسیار حائز اهمیت است. مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست پساب تصفیه شده بایستی به یکی از سه منبع پذیرنده شامل آب های سطحی و چاه جذبی تخلیه و یا در مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز استفاده می گردد.