دور اندیشی

اتاق کودک -◄ دکترین و استراتژی برای کودکان -◄ دوره تربیت مدرس استراتژی کودکان توسط دکتر حسن عباسی -◄ جلسه 35 -◄ 91/10/30 -◄ رویکرد تصمیم مدار 11 - دور اندیشی - https://Gap.im/hayat66 - https://eitaa.com/hayat66