نقاشی با شن به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)

نقاشی در مورد ایام فاطمیه کودکانه
نقاشی با شن خانم فاطمه عبادی به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)