تشخیص نازایی با سونوگرافی

سـونوگرافی یکـی از ابزارهـای تشـخیصی حائـز اهمیـت در فیلـد نابـاروری مـی باشـد. از سـونوگرافی جهت بررسـی رحــم، لولــه هــا و تخمــدان هــا اســتفاده مــی شــود. تکنولــوژی ســه بعــدی در بســیاری از رشـته های پزشـکی کاربـرد پیـدا کـرده اسـت. بـا اسـتفاده ازایـن تکنولـوژی امـکان نمایـش و ارزیابـی حجـم اعضا از تمـام زوایـا وجـود دارد.