ترتیب درجات نظامی در سربازی با توجه به مدرک تحصیل

یکی از مزیت های تحصیلات بالا این است که درجات کارکنان وظیفه با توجه به مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی مشخص می شود. یعنی اینکه هر چقدر میزان تحصیلات یک فرد بالاتر باشد، درجه او نیز بالاتر است و شرایط آسان تری را طی خواهند کرد.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad/