برداشتن جسم مهره گردن

برداشتن جسم مهره گردن بیمار خانم ۵۴ ساله عمل با استفاده از تکنیک نورومانتورینگ (پایش عصبی)انجام گرفت