عوارض ناشی از گزش کک | قویترین سم ضد کک

کک ها از خون تغذیه می کنند. در انسان ها دیده شده که کک ها عمدتاً گزش های خود را در قسمت پایین پا انجام می دهند. اما جای نیش کک ها کمترین عارضه ناشی از گزش آن ها به شمار می آید. کک ها بیماری های خطرناک و کشنده ای انتقال می دهند که وجود آن ها را در خانه خطرناک می کند. برای ریشه کن سازی کک ها و تهیه سموم قوی و تخصصی با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 - 04432251817 _ www.mihansam.com