آموزش کاشت ناخن بدون استفاده از تیپ و فرمر : مرحله اول و دوم : زیرسازی و موادگذاری - نیل آکادمی

مرحله زیر سازی در این کاشت تفاوتی با کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر ندارد و مراحل بالا را عینا تکرار کنید. تفاوت این کاشت با کاشت ناخن با فرمر در مرحله موادگذاری آن است. قبل از شروع مواد گذاری ناخن ها را به ضد قارچ آغشته کنید و برای شروع موادگذاری هر ناخن، صدف ناخن را به پرایمر آغشته کنید. برای موادگذاری کاشت ناخن بدون تیپ و فرمر را طبق مراحل ویدیو انجام دهید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲