کارگاه نهج البلاغه در خانه-حکمت شانزدهم-31

کارگاه نهج البلاغه در خانه

حکمت شانزدهم
موضوع : تدبیر و تقدیر

معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز