کتابخوانی کتاب هفت عادت مردمان موثر

کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی، ترجمه الهام خرسندی، خلاصه شده توسط امین آرامش

قانون هایی جهانی برای سعادت وجود دارد که در طول تاریخ و در همه جوامع مشترک است. پیروزی در هرجایی وابسته به هماهنگ بودن با قوانین آنجاست. قانون ها ثابت است ولی نحوه به کارگیری آنها در هر فرد متفاوت است و بسته به ابتکارها و استعداد های ما دارد.
قانون برقراری تعادل بین تقاضاهای امروز و ایجاد توانایی که منجر به موفقیت شما در آینده شود گریزناپذیر است. سرزنش کردن دیگران شاید آرامش موقتی ایجاد کند اما در بلند مدت باعث می شود بیش از حد با همان مشکل درگیر شویم. نا امیدی حاصل بدبینی و سرزنش دیگران است.
فرهنگ جدید به ما رقابت با همه را یاد داده و علی رغم اینکه ممکن است نشان دهیم از موفقیت دیگران خوشحالیم ولی از داخل خود خوری می کنیم.

کتاب هفت عادت مردمان موثر، عادت هایی را که برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی در زندگی لازم است را به ما آموزش می دهد. با عملی کردن این عادات می توانیم سرزندگی، امید، لذت بردن از زندگی و پویایی و حس و حال خوب بودن را از درون تجربه کنیم و حس خوشبختی را در خود به وجود آوریم.

آدرس کانال تلگرامی:
t.me/science_of_psychology
آدرس اکانت اینستاگرام:
science_of_psychology@