دوشیزهٔ محترمهٔ پاکدامن!.

کشیش ، در حال خواندن خطبهٔ عقد
این زوج آمریکایی است .
وی ، طبق رسم خطبه خوانی ،
خطاب به عروس می گوید :
" دوشیزهٔ محترمهٔ پاکدامن ! " .
و عکس العمل عروس ،
پس از شنیدن این جمله ! .
به غرب پرستان ، نشان دهید .