2# خواندن ، فصل اول ، قسمت دوم ، ضمه ها و فتحه ها

1دقیقه با قرآن آسان

استاد محمد امین آراسته ، خواندن قرآن کریم ، فصل اول ، مقدماتی ، جلسه دوم ، تمرین ضمه ها و فتحه ها (و مرور کسره ها) ، سوره مبارکه حمد (فاتحه الکتاب) آیات4 و 5


مشاهده پورتال قرآن آسان :
"پورتال جامع اینترنتی قرآن آسان زیر نظر استاد محمد امین آراسته"

مدرس: استاد محمد امین آراسته، مدرس حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم