چرا پس از 6 سال درباره فساد صحبت می‌کنید؟

چرا پس از 6 سال درباره فساد صحبت می‌کنید؟