مکس دیوانه جاده خشم - Mad Max Fury Road 2015

سینمایی - مکس دیوانه جاده خشم - Mad Max Fury Road 2015 - در آینده ای دور، در حالی که تنها بیابانی خشک از زمین باقی مانده است، باقیمانده ی نسل انسان ها برای زنده ماندن حاضرند یکدیگر را از بین ببرند. اما در این میان ، مردی جوان به نام مکس ، که خانواده اش را از دست داده است ، در جستجوی صلح می باشد و … - Gap.im/nama66