سفرهای کرونایی آغاز کننده موج سوم کرونا

با حجم سفرهای فعلی آمار کرونا مانند تیرماه بالا خواهد رفت.