قدرت شگفت انگیز امواج آب

قدرت امواج آب حرکت ذرات آب به بالا و پایین را موج آب می گویند. موج آب یکی از قابل ملاحظه ترین و شناخته ترین حرکت ها و جنبش های آبی است.