رازهای ماندگار کردن اطلاعات در مغز در پنج دقیقه (قسمت اول) دکتر مرتضی جاوید

رازهای ماندگار کردن اطلاعات در مغز در پنج دقیقه
(قسمت اول)
دکتر مرتضی جاوید