تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر
ببر نماد قدرت درونی و شجاعت بوده و گاها در خواب به معنای پیدا کردن هدف و قدرت انجام اون کار هست. از شما می خواد به قدرت های خودتون اعتماد کنید