علت شهردار نشدن محسن هاشمی چیست؟

شهردار نشدن محسن هاشمی دلایل گوناگونی دارد که در برنامه دست خط به بخشی از آن دلایل اشاره شده است.