DOLE - توسعه و مراقبت از موز

با تکنیک های نوآورانه کشاورزی و شیوه های رشد آگاهانه ما آشنا شوید. این را با تلاش و فداکاری کشاورزان ما ترکیب کنید و موزهای DOLE با کیفیت عالی و طعم عالی را بدست آورید.
ساخت سردخانه موز