چین پنجاه هزار دوز واکسن کرونا به بغداد هدیه داد

چین ۵۰ هزار دوز واکسن کرونا به بغداد هدیه داد