مداحی حاج محمود کریمی یا علی وُ یا علی ، یا علی

متن کامل مداحی حیدر حیدر حاج محمود کریمی
حیدر حیدر اول و آخر؛ حیدر حیدر حیدر؛ ساقیِ کوثر حیدر
حیدر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر حیدر؛ فاتحِ خیبر حیدر
حیدر حیدر اول و آخر؛ حیدر حیدر حیدر؛ ساقیِ کوثر حیدر
حیدر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر حیدر؛ فاتحِ خیبر حیدر
حیدر حیدر اول و آخر؛ حیدر حیدر حیدر؛ ساقیِ کوثر حیدر
حیدر حیدر ای مظلوم فاتح حیدر حیدر؛ فاتحِ خیبر حیدر
افتادی در بسترِ زهرا؛ بابا، چشمات از اشکت؛ شده دریا بابا
می بینم چه بغضی توی صداته،یا زهرا داری بر لبها؛ بابا

قربونِ دستای لرزونت؛ بابا، پره خونه زلفِ پریشونت؛ بابا
اشکاتوُ پاک کن؛ مگه زینب مُرده قربونِ چشمای گریونت؛ بابا