کارتون ماشا و میشا / بهار برای آقا خرسه

در این قسمت اقا خرسه در فصل بهار عاشق می شود و البته، ماشا تمام برنامه هایش را خراب می کند...