تشکر رییس جمهور از روسیه و چین

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:من از 11 کشوری که به آمریکا رای ندادند و همچنین 2 کشور دوستی که در برابر آمریکا با قاطعیت رای منفی دادند تشکر میکنم.