نمونه سوالات روبان دوز مقدماتی????️????️????????????

لینک دانلود
http://bit.ly/2OT2h2J

برای دریافت کامل نمونه سوالات بر روی لینک بالا کلیک کنید؟

چند نمونه از سوالات:
-ابتدا شلال ساده می دوزیم و سپس از رنگ متفاوت بصورت مار پیچ دور شلال ازیک جهت می پیچیم؟

الف- دوخت زنجیره بسته

ب – شلال سواره ☑

ج – ساقه دوزی

د – دوخت ملیله

-برای اینکه كارهای روبا دوزی حالت طبیعی و برجستگی خود را از دست ندهد چگونه اتو می كشیم؟

الف- روی یک شیء سفت

ب – قبل از رنگ امیزی

ج – از پشت دوخت

د – داخل كارگاه ☑

-نام دیگر رزارغنون چیست؟

الف- رز زنبوری ☑

ب – رز حلزونی

ج – رز عنکبوتی

د – رز رویایی

-كاربرد مروارید درشت در روبان دوزی چیست؟

الف- گل برجسته

ب – غنچه برجسته ☑

ج – تخمک گل

د – تزئین منظره

-شیوه آماده سازی گلبرگ زنبق همانند كدام گل می باشد؟

الف- گل لیلیوم ☑

ب – گل نرگس

ج – گل كوكب

د – گل برجسته