آموزش پیشرفته سالیدورک دستور جدید 3d texture در نسخه 2022

در این آموزش پیشرفته سالیدورک دستور جدید ی که به نسخه solidworks 2022 اضافه شده آموزش داده میشود که دستور 3d texture میباشد اموزش داده میشود مابقی تمرینات در سایت روی فیلم نوشته شده مراجعه کنید