معرفی دستگاه بخاری کارگاهی

بخاری کارگاهی یکی از سیستم های گرمایشی محبوبت و با کیفیت میباشد. گرمایش این بخاری بصورت موضعی میباشد و مناسب برای انواع کارگاه ها، سوله ، انبار و...
نوع سوخت بخاری کارگاهی : نفتی ، گازی و گازوئیلی میباشد.

وبسایت : https://b2n.ir/y40787