ایا بلبرینگ های چرخ ماشین من نیاز به تعویض دارند ؟

هنگام رانندگی با گوش کردن به صدایی که از چرخ ها شنیده میشود و با توجه به یک دست کشیدن فرمان به چپ یا راست قادر خواهید بود خرابی بلبرینگ چرخ را تشخیص دهید برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : www.toproll.net