آتش در دشت - Fires on the Plain 1959

سینمایی - آتش در دشت - Fires on the Plain 1959 - در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، گروهی از سربازان ژاپنی توسط فرمانده خود رها شده و با مشکل گرسنگی روبرو می شوند…. - Gap.im/nama66