گشتی در مزارع موز تاگوم در داوائو - فیلیپین

بخشی از تور داوائو برای رسانه های کانادایی و آمریکایی ، بازدید از مزارع موز Tagum Resources Agri Industries Inc. یا TRAIN ، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موز در فیلیپین است. در اینجا ، موز از مزارع تا بسته بندی پردازش می شود و برای تحویل به فروشگاه ها آماده می شود. در اینجا فیلمی از این دیدار در فوریه 2018 را مشاهده می کنید.
ساخت سردخانه موز