آموزش کاشت ناخن پا : مرحله پنجم : رفع ناهمواری های احتمالی - نیل آکادمی

آخرین مرحله از آموزش کاشت ناخن پا رفع ناهمواری های احتمالی ناخن است. با استفاده از سرسوهان کاغذی نرم ناهمواری های احتمالی ناخن، رد سرسوهان الماسه و سوهان دستی را از بین ببرید. در این مرحله، ناخن آماده ژلیش و یا لاک است. پس از خشک شدن لاک و یا ژلیش ناخن با استفاده از روغن کوتیکول پوست اطراف ناخن را چرب کنید.

آموزش کاشت ناخن پا
https://academy-nail.com/foot-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲